You Are Viewing

Statuten 2016 Bivobo

Statuten 2016

 

Naam, zetel en duur

Artikel 1.

 1. De coöperatie draagt de naam:

COÖPERATIEVE JACHTHAVEN—EXPLOITATIEVERENIGING ‘BIVOBO’ U.A.

en wordt hierna in deze statuten ‘de coöperatie’ genoemd.

 1. Zij is gevestigd te Landsmeer en is op 12 december 1997 opgericht voor onbepaalde tijd.

 

Doel

Artikel 2.

 1. Doel van de coöperatie is om met respect voor elkaar, de natuur en in eenvoud het in eigendom hebben, beheren en exploiteren van de jachthaven, plaatselijk bekend Kanaaldijk 12—B te Landsmeer, kadastraal bekend gemeente Landsmeer sectie L nummers 370, 653 en 805.
 2. Het in uitsluitend gebruik geven aan de leden van de terreinen welke met de (onderbroken) nummering 1 tot en met 58 zijn aangegeven op een aan deze akte gehechte tekening.
 3. Het in mede-gebruik geven aan de leden van gemeenschappelijke voorzieningen in de vorm van toiletten, douches, paden, toegang tot de terreinen, helling-, reparatie- en parkeerfaciliteiten.
 4. Het op voornoemde of andere wijze behartigen van de (onder meer materiële) belangen van de leden, voor zover die met het hiervoor vermelde verband houden.

Artikel 3.

Om dit doel te bereiken heeft de coöperatie maximaal achtenvijftig leden die financieel bijdragen aan de coöperatie en daar tegenover het uitsluitende gebruiksrecht hebben van een terrein.

 

Leden

Artikel 4.

 1. De coöperatie kent slechts gewone leden, die natuurlijk persoon zijn en de vrije beheers- en beschikkingsbevoegdheid over hun vermogen hebben.
 2. Leden zijn:

–      zij die op grond van artikel 18 lid zijn geworden;

–      zij die door het bestuur als lid zijn erkend op grond van het bepaalde in artikel 19.

 1. In het huishoudelijk reglement kunnen nadere vereisten voor het lidmaatschap gesteld worden.

 

Lidmaatschapsrechten

Artikel 5.

 1. Elk lidmaatschap geeft recht op het uitsluitend gebruik van een terrein als bedoeld in artikel 2, lid 2, alsmede op het medegebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen al bedoeld in artikel 2 lid 3.
 2. Een lid kan maximaal twee aangrenzende terreinen bezitten.

In dit geval heeft het lid een (1) lidmaatschap, en is dus eenmaal de geldelijke bijdrage als bedoeld in artikel 7 verschuldigd en heeft dus een (1) stem als bedoeld in artikel 14.

 1. Het lidmaatschap is niet persoonlijk. De aan elk lidmaatschap verbonden rechten kunnen krachtens algemene (bijvoorbeeld door vererving) of bijzondere titel (door verkoop en overdracht) op een derde overgaan.

 

Ledenregister

Artikel 6.

 1. Het bestuur houdt nauwkeurig een ledenregister bij, waarin van alle leden de relevante gegevens zijn opgenomen.
 2. Bij (huishoudelijk) reglement kunnen nadere regels gesteld worden ten aanzien van de inrichting en het bijhouden van het register, de gegevens die elk lid moet verstrekken en het afgeven van afschriften of uittreksels aan de leden.

 

Geldelijke bijdragen

Artikel 7.

 1. Per lidmaatschapsrecht is aan de coöperatie jaarlijks een bijdrage verschuldigd, waarvan de hoogte en de wijze van inning worden vastgesteld door het bestuur. De algemene vergadering (hierna ook aan te duiden met de letters AV) is bevoegd het minimum en/of het maximum bedrag vast te stellen.
 2. Als het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de bijdrage verschuldigd tot de dag waarop de notariële akte zoals bedoeld in de artikelen 18 en 19 wordt verleden.

 

Gezamenlijk lidmaatschap

Artikel 8.

Het lidmaatschap kan aan meerdere, doch niet meer dan drie personen samen in onverdeeldheid toekomen.

In dat geval zijn die personen hoofdelijk aansprakelijk voor de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen jegens de coöperatie. Zij kunnen hun rechten in de ledenvergadering slechts uitoefenen door middel van een van hen of door een gevolmachtigde die daartoe schriftelijk door hen is aangewezen.

 

Aansprakelijkheid van de leden

Artikel 9.

De leden zijn niet aansprakelijk voor de verbintenissen en schulden van de coöperatie, noch tijdens hun lidmaatschap noch later, noch voor een tekort ingeval van een ontbinding of gerechtelijke vereffening. De coöperatie is verplicht een WA verzekering af te sluiten.

Dit artikel kan alleen maar gewijzigd worden bij besluit van de AV dat met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

 

Verenigingsjaar en boekjaar

Artikel 10.

Het verenigings- en boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

 

Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 11.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie.
 2. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen. De AV stelt het aantal bestuursleden vast. Bestuursleden kunnen te allen tijde door de AV worden geschorst of ontslagen.
 3. Met uitzondering van de penningmeester dienen bestuursleden lid van de coöperatie te zijn.
 4. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen en vormen tezamen het dagelijks bestuur. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden uitgeoefend.
 5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en treden af volgens een in onderling overleg vast te stellen rooster van aftreden. Onmiddellijke herbenoeming is te allen tijde toegestaan. Bij benoeming in een tussentijds ontstane vacature neemt het nieuwe bestuurslid op het rooster van aftreden de plaats van diens voorganger in.
 6. Indien het aantal bestuursleden is gedaald tot beneden het minimumaantal, vormen de resterende bestuursleden desondanks een geldig bestuur. Zij zijn dan evenwel bevoegd en verplicht tot de eerstvolgende AV zelf zo spoedig mogelijk in de ontstane vacatures te voorzien door benoeming van interim-bestuursleden. Deze interim-bestuursleden treden per de eerstvolgende AV af, en zijn alsdan onmiddellijk herbenoembaar.
 7. De coöperatie wordt vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur.
 8. Tot een bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) is de penningmeester bevoegd tot het doen van betalingen en het ontvangen van geldbedragen en het geven van kwitantie daarvoor. In afwijking van het in lid 7 bepaalde behoeft het bestuur de toestemming van de AV voor elke handeling die een belang of bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) te boven gaat , tenzij het betreft handelingen die zijn vermeld/opgenomen in een reeds vastgestelde begroting.
 9. 1. Het bestuur is bevoegd overeenkomsten te sluiten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits met voorafgaande toestemming van de AV conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 van deze statuten.
 10. Een bestuurslid defungeert van rechtswege zodra hij ophoudt lid te zijn van de vereniging, behoudens de penningmeester.
 11. De AV kan aan bestuursleden een door haar vast te stellen beloning en/of onkostenvergoeding toekennen.

 

Algemene vergaderingen.

Artikel 12.

 1. Ledenvergaderingen worden gehouden binnen een straal van vijftien kilometer van de jachthaven aan de Kanaaldijk 12-B te Landsmeer.
 2. Jaarlijks zal een AV worden gehouden waarin het bestuur verslag uitbrengt van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid. Tevens zal in die AV de exploitatierekening over dat boekjaar worden verstrekt en zal de kascommissie daaromtrent verslag uitbrengen.

De goedkeuring van de exploitatierekening strekt het bestuur tot décharge voor het door haar gevoerde beheer en heeft de vaststelling van de exploitatiebijdrage van de leden tot gevolg.

In deze jaarlijkse AV wordt tevens de begroting voor het komende jaar vastgesteld.

 1. Het bestuur is bevoegd zich op kosten van de coöperatie door deskundigen te doen bijstaan.
 2. Vergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls de voorzitter dit nodig acht, alsmede indien tenminste een/tiende gedeelte van het aantal leden onder nauwkeurige opgave van de agendapunten daartoe verzoekt.
 3. Indien een door de leden verlangde vergadering niet wordt bijeengeroepen op een zodanige termijn dat de vergadering binnen een maand na het binnenkomen van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf bevoegd de vergadering bijeen te roepen.
 4. De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering. Bij zijn afwezigheid wordt de AV door een ander bestuurslid voorgezeten en voor het geval ook deze ontbreekt voorziet de vergadering zelf in de leiding.
 5. Oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk en/of per email onder vermelding van de agendapunten en met inachtneming van een termijn van tenminste acht werkdagen.

 

Kascommissie

Artikel 13.

 1. De AV benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 2. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 3. De last van de commissie kan te allen tijde door de AV worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 4. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in artikel 12 lid 2 tien jaar lang te bewaren.

 

Toegang tot de AV en stemrecht

Artikel 14.

 1. Namens ieder lidmaatschap is een persoon bevoegd hetzij in persoon hetzij door middel van een schriftelijk gevolmachtigd ander lid (niet zijnde een bestuurslid) de vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
 2. Ieder lidmaatschap geeft recht op één stem (ook indien een lid twee aangrenzende terreinen in gebruik heeft).
 3. Geldige stemmen kunnen ook worden uitgebracht door de leden aan wie door het te nemen besluit enig recht zou worden toegekend of die door het te nemen besluit zouden worden ontslagen van enige verplichting.
 4. Tot de stemming worden slechts die personen toegelaten die stemgerechtigd zijn en vóór de aanvang van de vergadering op de aanwezige presentielijst hun handtekening hebben geplaatst.
 5. De voorzitter heeft de bevoegdheid tot toelating van niet-leden.

 

Besluitvorming AV

Artikel 15.

 1. Alle besluiten waarvoor geen afwijkende regeling is voorgeschreven worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Omtrent onderwerpen die niet uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproep tot de vergadering, kan alleen met een vier/vijfde stemmenmeerderheid worden besloten in een vergadering waarin ten minste twee/derde deel van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

 1. Bij staking van stemmen omtrent zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Stemmingen over personen geschieden door middel van gesloten briefjes welke uitsluitend de naam van één van de verkiesbare personen vermelden.
 2. Wanneer bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verworven. Mochten meer dan twee personen voor deze herstemming in aanmerking komen, dan beslist het lot tussen welke twee personen herstemming plaats zal hebben. Diegene die bij de herstemming de meeste stemmen verkrijgt is verkozen. Indien alsdan de stemmen staken beslist het lot.
 3. Blanco of niet in overeenstemming met de in lid 2 benutte stembriefjes zijn van onwaarde.
 4. Een voorstel waarmee alle leden zich schriftelijk akkoord hebben verklaard staat gelijk met een besluit van de AV.

Artikel 16.

 1. De leden zijn verplicht alle medewerking te verlenen aan de uitvoering van de besluiten van de AV, voor zover dit redelijkerwijze van hen verlangd kan worden.

Lijdt een lid als gevolg hiervan bijzondere schade dan wordt deze aan hem vergoed uit de middelen van de coöperatie en zo dit niet toereikend is wordt het tekort over alle leden omgeslagen. Deze omslag geschiedt op dezelfde voet als de definitieve bijdrage zoals bedoeld in artikel 7 lid 1. van deze statuten.

 1. Besluiten tot het verlenen van toestemming zoals bedoeld in artikel 11 lid 8. zullen slechts kunnen worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen in een AV waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Besluiten tot:
 3. het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van onroerende zaken;
 4. wijziging van de statuten of de reglementen;
 5. ontbinding van de coöperatie;

kunnen door de AV alleen genomen worden met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

 1. Indien in een daartoe bijeengeroepen vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een nieuwe vergadering bijeen geroepen, te houden niet vroeger dan twee weken en niet later dan vier weken na de eerste vergadering.

Ongeacht het aantal aanwezige leden kunnen in deze vergadering de in dit artikel bedoelde besluiten worden genomen, mits met drie/vierde stemmenmeerderheid.

De uitvoering van zodanige besluiten kan eerst geschieden wanneer de eventueel voor de uitvoering benodigde gelden door de coöperatie zijn gereserveerd of anderszins feitelijk aanwezig zijn.

 

Notulen

Artikel 17.

 1. Van het verhandelde in een AV worden notulen gehouden die met eventuele bijlagen moeten worden ondertekend door de voorzitter, van die vergadering en de secretaris van de coöperatie.
 2. Ieder lid kan te allen tijde inzage, een uittreksel of een afschrift van de notulen verlangen.

 

Overdracht van lidmaatschapsrechten

Artikel 18.

Ieder lid is gerechtigd zijn lidmaatschap te vervreemden, mits met inachtneming van de volgende bepalingen:

 1. Bij voorgenomen verkoop of overdracht van een lidmaatschap (perceel) dient dit eerst te worden aangeboden aan de leden. Dit gaat door middel van een bericht aan het bestuur; deze draagt zorg voor de verdere verspreiding en plaatsing op de website www.bivobo.nl. Drie weken na de mededeling aan de leden kan het lidmaatschap extern worden aangeboden.
 2. Bij een voorgenomen verkoop of overdracht aan familie tot in de 2de graad, vervalt dit verplichte aanbod aan de leden
 3. Indien een lid zijn lidmaatschap wenst te vervreemden is het lid verplicht het bestuur schriftelijk de volledige personalia van de gegadigde te verstrekken, de mogelijkheid te bieden om persoonlijk kennis te maken alsmede alle inlichtingen te geven waarover het bestuur dient te beschikken om te beoordelen of de gegadigde in aanmerking komt voor verwerving van het lidmaatschap.
 4. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk na ontvangst van de gevraagde personalia en andere gegevens aan het betreffende lid mededeling te doen of de bedoelde gegadigde in aanmerking komt voor het verwerven van het lidmaatschap.
 5. Het bestuur zal een gegadigde slechts mogen weigeren,

indien het op redelijke wijze aannemelijk kan maken dat de voorgestelde gegadigde niet in staat moet worden geacht de financiële verplichtingen na te komen die aan het lidmaatschap zijn verbonden,

dan wel indien er vrees bestaat dat de gegadigde de bepalingen van deze statuten en de eventuele reglementen zal veronachtzamen en/of overtreden,

dan wel het terrein niet uitsluitend voor eigen recreatie zal gebruiken

       Bij weigering van een gegadigde zal beroep mogelijk zijn op de AV.

De AV waarin vorenbedoeld beroep aan de orde zal worden gesteld. dient te worden gehouden binnen één maand na indiening van het beroep, bij gebreke waarvan het desbetreffende lid zelf bevoegd is die vergadering bijeen te roepen.

 1. Nadat het bestuur een afschrift heeft ontvangen van de hiervoor onder d. bedoelde notariële akte en het verkopende lid aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, zal het bestuur het lidmaatschap aan de verkrijger verlenen en deze laatste als lid in de registers van de coöperatie inschrijven. Eerst dan kan het nieuwe lid alle aan het lidmaatschap verbonden rechten uitoefenen.
 2. Elke overdracht van een lidmaatschap of van de daaraan verbonden rechten in strijd met het hier bepaalde is nietig.
 3. De coöperatie is gerechtigd terzake van de vervreemding respectievelijk verkrijging van een lidmaatschap een vergoeding in rekening te brengen bij het lid dat het lidmaatschap vervreemdt, respectievelijk verkrijgt.
 4. Het is een lid niet toegestaan het feitelijk genot van zijn gebruiksrechten onder welke titel dan ook af te staan.

 

Overgang Lidmaatschap

Artlkel 19 `

 1. Bij overlijden van een lid dienen de rechtsopvolgers binnen een termijn van negen maanden na de datum van dat overlijden bij notariële akte over te gaan tot toescheiding van het lidmaatschap aan één van hen.

Op deze toescheiding is artikel 18 van overeenkomstige toepassing.

 1. Het in het vorige lid bepaalde is niet van toepassing indien binnen negen maanden het bestuur op schriftelijk verzoek van de gezamenlijke rechtsopvolgers schriftelijk heeft verklaard, dat er geen bezwaren zijn dat de erfgenamen, met een maximum van 3 erfgenamen, gezamenlijk lid blijven.

Op deze toescheiding is artikel 18 van overeenkomstige toepassing

 1. Mocht na overlijden het lidmaatschap overgaan op één rechtsopvolger, dan dient deze het bestuur binnen zes maanden te verzoeken om afgifte van een verklaring bij notariële akte de toescheiding betreffende

Op deze toescheiding is artikel 18 van overeenkomstige toepassing

 1. De kosten van de in dit artikel bedoelde akten komen voor rekening van de desbetreffende rechtsopvolger.

 

Einde van het lidmaatschap

Artikel 20.

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
 2. De opzegging door het lid (onder gelijktijdige vervreemding van het lidmaatschap).
 3. Het overlijden van een lid, behoudens het hiervoor in artikel 19 bepaalde.
 4. De opzegging door het bestuur namens de coöperatie, wegens het niet (meer) voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap zoals deze vereisten door statuten of huishoudelijk reglement zijn gesteld, of wanneer redelijkerwijze. van de coöperatie niet (meer) gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 5. Ontzetting door het bestuur, indien het lid in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement of de besluiten van de coöperatie handelt of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.
 6. Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk bij aangetekende brief geschieden en met een opzegtermijn van tenminste vier weken, tegen het einde van een verenigingsjaar.
 7. Het lid dat uit zijn lidmaatschap is ontzet is gehouden zijn (financiële) verplichtingen jegens de coöperatie alsnog na te komen en is voorts verplicht het bij hem in gebruik zijnde terrein onverwijld te ontruimen en ter vrije beschikking van de coöperatie te stellen, bij gebreke waarvan de coöperatie de ontruiming zelf kan bewerkstelligen op kosten van het desbetreffende lid.

 

Gebruik door de leden

Artikel 21.

 1. De leden zijn verplicht de hun toegewezen terreinen naar behoren te gebruiken, zulks met inachtneming van statutair of reglementair gegeven voorschriften.
 2. Eventueel voor de coöperatie ontstane schade door niet-nakoming van de in lid 1 genoemde verplichtingen komt geheel ten laste van het lid en moet door hem op eerste verzoek aan de coöperatie worden voldaan.
 3. De leden zijn over en weer verplicht elkaar niet te hinderen in de uitoefening van hun gebruiksrechten. Zij zullen over en weer moeten gedogen dat de leden, hun gezinsleden en bezoekers gebruik maken van die zaken die voor gemeenschappelijk gebruik bestemd zijn.

 

Overtreding van de statuten of van reglementen

Artikel 22.

 1. Indien een lid, diens gezinsleden, bezoekers, gasten of daarmee te vergelijken personen

–      de bepalingen van de statuten en/of reglementen niet nakomt of overtreedt;

–      zich niet gedraagt naar de besluiten van de AV;

–      zich schuldig maakt aan onbehoorlijk gedrag jegens medegebruikers van de zaken van de coöperatie,

kan aan dat lid door de AV op voorstel van het bestuur een waarschuwing worden gegeven dat de AV kan besluiten tot ontzegging van het gebruiksrecht indien wederom een van de hiervoor genoemde handelingen of verzuimen worden gepleegd of voortgezet.

 1. De ontzegging van het gebruiksrecht kan plaats hebben voor bepaalde of voor onbepaalde tijd.

Het gebruiksrecht zal in ieder geval weer kunnen worden uitgeoefend zodra het lid door wiens toedoen de ontzegging heeft plaats gehad (of aan wie de ontzegging wordt toegerekend) ophoudt lid te zijn.

 1. Indien ontzegging van het gebruiksrecht wordt voorgesteld, dient het lid per aangetekende brief (of op een andere zorgvuldige wijze) te worden opgeroepen tot het bijwonen van de AV waarin wordt beslist omtrent het voorstel tot ontzegging.

Deze oproeping geschiedt tenminste tien dagen voor de dag der vergadering en houdt de gronden in waarop het voorstel tot ontzegging berust. Het betrokken lid kan zich (op eigen kosten) doen vertegenwoordigen of bijstaan door een raadsman.

 1. Een besluit tot ontzegging van het gebruiksrecht wordt binnen acht dagen nadat het is genomen, door het bestuur bij aangetekende brief aan het betrokken lid medegedeeld, zulks met vermelding van de gronden waarop het besluit berust.
 2. Door een besluit tot ontzegging vervalt het gebruiksrecht van het terrein waarop het lid krachtens zijn lidmaatschap recht heeft, van rechtswege aan de coöperatie. De coöperatie is vanwege deze verkrijging tot geen enkele vergoeding of schadeloosstelling gehouden, behoudens hetgeen hierna in lid 7 van dit artikel is bepaald ten aanzien van een batig saldo.

Ondanks een genomen besluit tot ontzegging blijven de verplichtingen van het lid jegens de coöperatie onverminderd in stand.

 1. Het lid aan wie het gebruiksrecht is ontzegd is verplicht het door hem gebruikte terrein onverwijld te ontruimen en ter vrije beschikking van de vereniging te stellen.
 2. Gedurende de periode van ontzegging van het gebruiksrecht exploiteert de coöperatie het betreffende terrein op de wijze als door het bestuur wordt bepaald. Het batig saldo van die exploitatie wordt verrekend met hetgeen de vereniging van het betrokken lid te vorderen heeft. Een eventueel nadelig saldo komt uitsluitend ten laste van het lid in kwestie.

 

Ontzetting uit het lidmaatschap

Artikel 23.

 1. Indien een lid handelt in strijd met deze statuten of de reglementen, in gebreke blijft op normale wijze aan zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging te voldoen, ook waar dit betrekking heeft op terugbetaling van een geldlening die door de coöperatie aan het lid is verstrekt. kan de AV op voorstel van het bestuur besluiten het desbetreffende lid uit het lidmaatschap te ontzetten.
 2. Hetgeen is bepaald in artikel 22 leden 3 tot en met 7 is zoveel mogelijk van toepassing op ontzetting uit het lidmaatschap. Derhalve vervalt ook bij ontzetting het desbetreffende lidmaatschap van rechtswege aan de coöperatie.
 3. Zo spoedig mogelijk na een besluit tot ontzetting dient de coöperatie een overeenkomst aan te gaan met een gegadigde, waarbij de coöperatie zich verplicht die gegadigde als lid van de coöperatie aan te nemen en hem de lidmaatschapsrechten te verschaffen die aan de coöperatie zijn vervallen, alles tegen betaling door de gegadigde van het door de coöperatie met hem overeengekomen bedrag. Het bestuur zal het terrein laten taxeren en is gebonden het terrein aan te bieden tegen minimaal de executiewaarde.
 4. Door het besluit tot ontzetting wordt al hetgeen de coöperatie van het ontzette lid te vorderen heeft ineens en voor het geheel opeisbaar. Op het bedrag dat de coöperatie ontvangt krachtens het hiervoor in lid 3 bepaalde zal de coöperatie voor zover mogelijk datgene verhalen wat zij van het ontzette lid te vorderen heeft.
 5. Indien een batig saldo overblijft na toepassing van het vorige lid én na aftrek door de coöperatie van door haar gemaakte kosten om tot ontzetting te geraken (kosten van juridische en andere deskundige bijstand daaronder begrepen), zal de coöperatie dit bedrag aan het ontzette lid uitkeren en wel binnen veertien dagen na installatie van het nieuwe lid, mits de coöperatie dan inzicht heeft gekregen in de gemaakte kosten.
 6. Indien de coöperatie van het nieuwe lid een kleiner bedrag ontvangt dan zij van het ontzette lid heeft te vorderen, is deze laatste verplicht het per saldo verschuldigde bedrag (rekening houdend met door de coöperatie gemaakte kosten) onverwijld aan de coöperatie te voldoen.

Blijkt het ontzette lid daartoe niet of niet geheel in staat, dan komt het tekort ten laste van de middelen van de coöperatie.

 

Verhaal op de leden van kosten

Artikel 24.

Indien een lid ondanks aanmaning en ingebrekestelling door de coöperatie niet voldoet aan zijn verplichtingen jegens de coöperatie. zullen alle kosten en schaden voor rekening komen van dit nalatige en/of in overtreding zijnde lid.

Tot die kosten worden onder meer gerekend alle kosten die noodzakelijk worden geacht ter verzekering van de rechten van de coöperatie, zowel in als buiten rechte, eisend en verwerend, procureurskosten, incassokosten, gerechtskosten en betekening van vonnissen.

Tot “verplichtingen jegens de coöperatie” worden onder meer gerekend het niet, niet behoorlijk of niet tijdig naleven van of voldoen aan de statuten en/of reglementen, alsmede aan besluiten die rechtsgeldig door de AV zijn genomen.

 

Statutenwijziging

Artikel 25.

 1. In de statuten van de coöperatie kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van de AV, nadat deze is opgeroepen met de mededeling dat wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Bij de oproeping moet de plaats worden vermeld waar het schriftelijk voorstel ter inzage ligt.
 3. Het in het vorige lid genoemde voorstel moet op een daartoe geschikte plaats ter inzage worden gelegd voor de leden, en wel vanaf tenminste vijf dagen voor de vergadering tot de dag na de vergadering.
 4. Het voorgaande is niet van toepassing indien in de AV alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit met algemene stemmen genomen wordt.

Artikel 26.

 1. Een besluit tot wijziging kan slechts genomen worden met inachtneming van het hiervoor in artikel 16 leden 3 en 4 bepaalde.
 2. Een besluit treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

 

Ontbinding

Artikel 27.

 1. In de gevallen in de wet voorzien zal de coöperatie worden ontbonden en in liquidatie treden.

Indien de coöperatieve wordt ontbonden krachtens een daartoe strekkend besluit van de AV, is artikel 16 leden 3 en 4 van overeenkomstige toepassing op het ontbindingsbesluit.

 1. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de coöperatie. tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer andere vereffenaars worden benoemd.
 2. Hetgeen na de voldoening van alle schuldeisers van de coöperatie resteert (het liquidatiesaldo) wordt uitgekeerd aan hen die ten tijde van de ontbinding lid van de coöperatie waren, en wel in verhouding tot ieders aantal lidmaatschapsrechten en met toepassing van de verdelingsfactor ex artikel 8 lid 1.

 

Reglementen

Artikel 28.

 1. De AV kan één of meer reglementen vaststellen, waarbij nadere regels worden gegeven voor al hetgeen de vergadering dienstig acht. Deze regels mogen niet in strijd komen met de wet of de statuten.
 2. Het besluit tot vaststelling of wijziging van een reglement moet geschieden op de wijze als in artikel 16 lid 3 en 4 genoemd.

Artikel 29

Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt (e-mail hieronder begrepen).