You Are Viewing

Handhaving van bebouwing 

Betreft: handhaving van bebouwing                                         Amsterdam, 26 april 2019

Beste leden van Bivobo!

We hechten allemaal aan ons mooie paradijs in het Ilperveld. Wie had gedacht dat dit zou bestaan en ook nog zo dicht bij een grote stad? Het groen, de natuur, het water, de rust.

Samen willen we het unieke karakter van ons terrein bewaren. Daar hoort ook bij: geen elektriciteitsaansluiting, geen water in de winter, geen wifi. Rust en eenvoud, daar gaat het om.

Eén van de andere afspraken die we ook met elkaar hebben gemaakt en hebben vastgelegd in onze statuten en huishoudelijk reglement, is dat de bebouwing op elk van de terreinen niet mag toenemen. Wat er staat mag blijven staan, en desnoods vervangen worden door een even groot bouwsel. Maar grotere of extra bouwsels zijn niet toegestaan.

Iedereen met bouwplannen – van welke aard dan ook – is verplicht deze aan het bestuur voor te leggen ter toetsing.

De laatste periode heeft het bestuur weer een aantal bouwplannen voorgelegd gekregen. Dat is ook de reden dat we deze brief schrijven. Een aantal van deze plannen betekende meer en grotere bouwsels.

Het bestuur heeft deze verzoeken afgewezen. Dit is spijtig voor de mensen die het betreft maar onvermijdelijk als we het karakter van Bivobo willen behouden. Want als de één wat bijbouwt, wil de ander het ook, en zo gaat het maar door. Het is goed dat iedereen weet dat we ook de komende tijd aan deze lijn van niet bijbouwen vast zullen houden.

We hebben met elkaar een grens afgesproken en die zullen we handhaven. Anders dreigt het met de bebouwing uit de hand te gaan lopen. De eerste reden is dat het terrein zoals het is ons dierbaar is. De tweede reden is dat uitbreiding van de bebouwing direct in strijd is met het bestemmingsplan uit 2009 van de gemeente Landsmeer. In dit plan wordt ons terrein gelegaliseerd op de voorwaarde van een stand still op de bebouwing, op onze infrastructuur en de woonarken. Dit betekent dat de gemeente ons kan verplichten al het nieuw dan wel groter gebouwde te slopen.

Eén keer per jaar zal het bestuur controleren of op alle terreinen er sprake is van stand still op de bebouwing. Waar dat niet het geval is, zal het bestuur de eigenaar vragen de oude situatie te herstellen.

Vanzelfsprekend gaat het bestuur er vanuit dat iedereen die bouwplannen heeft deze eerst voorlegt aan het bestuur.

Wie vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze brief kan ze mailen naar het bestuur, t.a.v. bivobo@ziggo.nl

We wensen iedereen een mooie zomer toe op Bivobo, in alle rust en eenvoud!
Hartelijke groet,

Wijnand Duyvendak
(voorzitter)