Verslag Algemene Ledenvergadering 2016

Algemene Ledenvergadering 2016 in het dorpshuis van Ilpendam

Zondag 30 oktober, aanvang 14.00 uur

 

Dorpshuis Ilpendam

1. Opening en welkom ALV 2016

Waarnemend Voorzitter opent de vergadering omdat Maarten Bertheux afwezig is.

27 leden aanwezig (23 in 2015)
11 afwezig met kennisgeving en 10 met machtiging  (7 in 2015)
11 afwezig zonder kennisgeving (19 in 2015)

 

Er is een brief ontvangen:

Beste Bivobo-leden,

Helaas moet ik me via deze brief tot u richten. Ik ben in Oostenrijk om daar de kunstenaar te spreken voor de voorbereiding van twee tentoonstellingen.
Ik heb Freek gevraagd hier mijn voorzitterschap bij deze vergadering waar te nemen voordat Wijnand Duyvendak straks het voorzitterschap over zal nemen.
Ik wil u (leden van Bivobo) hartelijk danken voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven om als voorzitter van Bivobo op te treden. Het was altijd een groot genoegen dit te doen en dat kon eigenlijk alleen omdat er altijd zeer bekwame medebestuursleden waren waarmee ik kon samenwerken. Ik kan rustig zeggen dat in veel gevallen andere bestuursleden het meeste werk hebben opgeknapt. Aanvankelijk was dat Niko Paape, die soms het hele bestuur in één persoon vertegenwoordigde, en sinds de laatste jaren waren het vooral Freek en Arjen. Maar er zijn natuurlijk veel meer bestuursleden en terreincommissarissen die hun best hebben gedaan Bivobo op goede manier te leiden.

Ik heb het volste vertrouwen in de voortgang van het bestuur. Wijnand zal een goed bestuurder zijn met zijn grote ervaring en de nieuwe penningmeester Bas Haanraadts en Ferry de Pater voor de terreincommissie zijn ook zeer goede kandidaten. Ik hoop dat dit bestuur een goed oog blijft houden voor de historie van wat er binnen Bivobo tot stand is gebracht. Maar er is ook een nieuwe groep leden die zich thuis wil voelen en kan genieten van deze unieke plek te midden van een bijzonder natuurlijk gebied. Wij kunnen alleen voortbestaan als de belangen op financieel, sociaal en natuurvriendelijk gebied in de gaten worden gehouden. Wij zijn een vereniging van leden die weliswaar anarchistische trekjes heeft, maar tegelijkertijd regels in acht houdt waarin de privacy van ieder lid bewaakt wordt. Ik hoop dat ik nu als lid kan ervaren hoe wij die idealen van Bivobo in ere weten te houden.

Met vriendelijke groet,
Maarten Bertheux

Aanwezige nieuwe leden stellen zich voor.

2. Benoeming nieuwe bestuursleden

Mooi Waterland

Wijnand Duijvendak wordt onder applaus benoemd tot nieuwe voorzitter.
Bas Haanraadts wordt de nieuwe penningmeester. Ferry de Pater neemt zitting in het bestuur voor het terrein. Voor allen groot applaus. We zijn blij met de nieuwe bestuursleden.

Freek spreekt woorden van dank aan de aftredende bestuursleden:
Maarten was 18 jaar lang voorzitter en beschermheer, conservator van onze bijzondere, beetje anarchistische cultuur van vrijheid en respect; Arjen was 8 jaar penningmeester en directeur van het theater waar alle leden als het ware op het podium staan en waar achter het podium alles strak door hem geregeld wordt; deze woorden worden aangevuld met eenvoudige en bijzondere cadeaus als symbool voor de grote waardering van ons allen. In het voorjaar zingen de grutto’s nog een loflied voor hen beiden.

Wijnand krijgt hier als nieuwe voorzitter de leiding van de vergadering overgedragen.

3. Goedkeuren van de notulen ALV 2015
De notulen van de Algemene Ledenvergadering 2015 worden goedgekeurd.

4. Goedkeuren van de jaarrekening 2015
De jaarrekening 2015 wordt goedgekeurd. Arjen geeft voor de laatste keer uitleg bij de jaarrekening. Constance de Graaf doet namens de Kascommissie verslag. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd. De jaarrekening 2015 wordt goedgekeurd.
Otis Reeser meldt zich als nieuw lid in de kascommissie 2016 (bestaand uit Wouter van der Hoeven en Constance de Graaf).

5. Goedkeuren van de financiële begroting 2016/2017
De financiële begroting 2016/2017 wordt goedgekeurd. We gaan per 1-1-2017 naar een ander administratiekantoor en er wordt een aanvraag gedaan voor vrijstelling van vennootschapsbelasting. We zijn een coöperatieve vereniging U.A., uitgesloten aansprakelijkheid, ieder is verantwoordelijk tot maximaal zijn contributie. We nemen een voorziening van € 10 000 voor onderhoud. De begroting 2017 wordt goedgekeurd.

6. Voorgestelde wijzigingen statuten en huishoudelijk reglement

niet zo

Bas Haanraadts geeft toelichting op de nieuwe regels zoals ook beschreven in het voorwoord bij die statuten.

a. Statuten

Art. 2 …in eenvoud… Dit begrip vraagt om nadere toelichting en uitwerking in de toekomst. Betekent nu iets als: geen luxe, beperkte voorzieningen, geen elektra-aansluiting op de landjes, enige zelfwerkzaamheid voor ieder.

Art. 11-8: de 5000 euro bevoegdheid voor de penningmeester wordt te hoog gevonden. Voorstel wordt geaccepteerd dit bedrag te verlagen tot 2.500 euro.

De statuten worden met inachtneming van deze wijziging goedgekeurd met ruim voldoende stemmen. (Art 16-4: meerderheid van ten minste 3/4 van de geldig uitgebrachte stemmen en minimaal 2/3 van alle leden aanwezig.)

b. Huishoudelijk reglement

Art 4: akkoord met de opmerking dat schuttingen liefst zo groen mogelijk zijn en dat nieuwe bewoners extra goed geïnformeerd worden.

Art 7: iedereen gaat akkoord, dat wil zeggen dat als een landje wordt afgesloten, er altijd een sleutel moet liggen in het sleutelkastje van de terreincommissie.

 

maar zo!

7. Verslag terrein- en tuincommissie
Berend is blij met uitbreiding van de commissie met Ferry. Nu is de zuidkant ook goed vertegenwoordigd.
Twee verkeerd geplaatste schuttingen werden afgelopen jaar op de juiste maat gebracht door de eigenaren.
Begin dit jaar werd op de twee bomen-snoeidagen goed gewerkt door velen.
Er wordt nu samengewerkt met professional Huba voor snoei en onderhoud naast de hulp van vrijwilligers. Het onderhoud van het terrein vereist meer dan een enkele zaterdag en is ook veel te zwaar voor vrijwilligers, met name wat betreft het verbeteren en onderhouden van de paden en het parkeerterrein.

Vrijwilligerswerk blijft zeer gewenst voor de kleinere projecten en vooral ook voor het gezamenlijke besef dat we het ook samen moeten doen, want Bivobo gaat ons allemaal aan.

Het voorstel is om meer met Huba te gaan samenwerken, met name voor het zware werk (paden opknappen, bomen, jachthaven, parkeerterrein ophogen). Het zal neerkomen op ca. 160 uur per jaar, dit jaar starten we met 80 uur om ervaring op te doen in de samenwerking. Berend heeft al een offerte ontvangen. In de begroting is dit al voorzien.
De werkzaamheden zullen binnenkort starten.
De leden zijn blij verheugd met de voortvarende aanpak van Berend.

8. Verslag haven bij monde van havenmeester Piet van Gaveren
Piet: er is dit jaar veel zand kwijt. Oproep om altijd te melden als je zand weghaalt, voor ophoging van het gemeenschappelijke pad is het gratis; anders betalen per kruiwagen!
De vuilniscontainer staat open van april tot oktober: alleen voor huishoudelijk afval. De rest van de tijd is hij afgesloten.
Er staat soms een voor ons onbekende wagen al dan niet met aanhanger op het terrein. Bedoeling is om na 2/3 weken de politie te bellen om hem weg te laten slepen.
Alle bootplekjes in de jachthaven zijn verhuurd, er zijn nog 2 kano-plekjes.

Piet, bedankt voor dit alles en voor jezelf beterschap gewenst.

Verslag helling door Wouter van de Hoeven, hellingmeester
Nadat er jaren niets aan de helling gedaan is, is nu een groot deel van het achterstallig onderhoud uitgevoerd, maar onderhoud blijft aan de orde.

Bijzondere dank aan Wouter.

Het voorjaar was druk en daardoor was het ingewikkeld om de 2-wekenregeling te handhaven. Voorstel om de helling kosteloos voor de leden te maken. Stemming: 12 tegen, 11 voor. Situatie blijft dus zoals ze nu is.

9. Verslag website door Janneke Vorst
Af en toe is er een update. Voor verkoop van een landje is het een heel belangrijk medium. Ook al onze documenten staan op deze website voor naslag. Janneke wordt bedankt voor het onderhoud van de site.

10. Rondvraag en afsluiten
Hier volgen een aantal punten die ter sprake kwamen:
De landjes 41 en 21 staan vanaf heden te koop – zie onze website.
Art 6: geluid. Verzoek ook het verbod op gebruik van telefoon in de buitenlucht hierin op te nemen.
Verzoek om toch vooral niet te fietsen op de paden, het is gevaarlijk.
De functie van coördinator voor het zuidpad komt te vervallen en het werk gaat naar de terreincommissie.
Toiletten: graag alle aandacht voor ieder om die regelmatig schoon te maken.
Vraag naar iets meer aansluitingen voor elektra gespreid over het terrein, bijvoorbeeld door 2 extra elektra-palen.
Waarom eigenlijk geen elektra op alle landjes?
Gevolg van de Bivobo-cultuur, in eenvoud, en ook de angst voor veel en meerapparaten en het natuurlijke effect daarvan.
Technisch betekent het dat we alleen daarvoor een eigen verdeelstation zouden moeten hebben.
Vraag aan ieder om toch vooral te letten op geluidsoverlast.
Kan er een schommel komen voor kinderen en volwassenen op het parkeerterrein?

Om 16.10 uur wordt de vergadering gesloten met veel dank aan onze nieuwe voorzitter.

 

 


https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuininrichting/vogelvriendelijke-beplanting
5 tips om je schutting te pimpen