Verslag Algemene Ledenvergadering 2018

Op het schip “einde van de wereld” Javaeiland Amsterdam
Zondag 25 maart 2018, aanvang 15,30 uur

 1. Opening en welkom ALV 2018

Voorzitter Wijnand Duyvendak opent de vergadering.

Onze eerste ALV in het voorjaar. (De ALV van 2019 valt op 31 maart 2019, de laatste zondag van maart).
Omdat we nog onlangs in oktober 2017 vergaderden zal dit een wat kortere vergadering zijn. Daarna is er alle tijd voor het 20jarig lustrum feest wat hierna zal plaatsvinden.

32 leden aanwezig | 6 afwezig met kennisgeving | 9 afwezig zonder kennisgeving |van het totaal van 47 leden
Op het feest zijn 59 deelnemers

 1. Goedkeuren van de notulen ALV 2017

De notulen van de Algemene Ledenvergadering 2017 worden goedgekeurd met dank aan de schrijvers.

 1. Goedkeuren van de jaarrekening 2016 en 2017

Na de Kascommissie gehoord te hebben komt het voorstel de jaarrekeningen 2016 en 2017 goed te keuren en het bestuur te dechargeren. Dit wordt unaniem goedgekeurd. De kascommissie controleert of de uitgaven correct en rechtmatig zijn. Constance de Graaf gaat na 18 jaar uit de kascommissie en wordt ruimhartig bedankt.
De kascommissie is nu als volgt samengesteld:
Otis Reeser, Wouter van der Hoeven en Hans Terhorst

 1. Goedkeuren van de financiële begroting 2018

De begroting 2018 was al goedgekeurd in de vorige ALV

Wel vragen over:
De inkomsten van de helling
Huba
En het 20 jarig lustrumfeest is niet voorzien in deze begroting
Er wordt gewerkt aan een meerjarig onderhoudsplan.

 1. Verslag vanuit het bestuur door de voorzitter.

Weinig nieuws

 1. Verslag terrein- en tuincommissie

(Berend van Heijst en Ferry de Pater)
Extra grint op het parkeerterrein en zijn nieuwe bomen geplant ter vervanging van de al wat oudere exemplaren. Er is fors gesnoeid en aan de paden gewerkt. De toiletgroep is gerestaureerd na de storm

 1. Verslag haven en helling

Haven:
Sinds Piet van Gaveren heeft aangegeven te stoppen als havenmeester is er een vacature. Oproep aan allen voor een nieuwe havenmeester. Dit is urgent want ook een belangrijke inkomstenbron voor de vereniging. De tuincommissie biedt aan om de uitgifte van gasflessen ter hand te nemen. Er komt een nieuwe procedure en dat staat straks vermeld op het gasflessenhokje. Mark van Roy zal een nieuwe omkasting maken voor de brandblusser naast het gasflessenhok.

Helling:

Er zijn problemen en er volgt een uitgebreide soms pittige discussie over de kwaliteit van de helling en de functionaliteit. Vragen waarom het lekkende schip van Jannie Snibbe niet met spoed op de helling kon. Vraag of de lier het nu wel of niet doet? Duidelijk is dat het nu niet soepel loopt om het mooi te zeggen. Bestuur besluit daarom dit te op korte termijn te onderzoeken om tot een nieuwe werkzame oplossing te komen.

 1. Verslag website

Kort verslag door Janneke Vorst. Applaus voor haar want we zijn blij met onze website.

9- Rondvraag en afsluiten

Woekeraars
Margreet komt met voorstel om groei van woekeraars langs de randen van het pad buiten de tuinen zo mogelijk te beperken:
Hop, brandnetel, braam, berenklauw, springbalsemien, kleefkruid, klimop, Haagwinde en Japanse knoop.
Dit lijstje met foto’s komt op onze website.
Wat iedereen in zijn eigen tuin wil laten woekeren is natuurlijk je eigen beslissing. Sommigen hebben bijvoorbeeld graag een brandnetelhoekje om de vlinders er hun eitjes in te laten leggen.

Grondvervuiling
Lukas Kwant: Door de sanering is de grond daar op het zuidpad extra gevoelig voor verzakking. Gedeelte van het Zuidpad ligt soms 20 cm onder water. Graag aandacht voor dit probleem!

Te snel varende boten
Er is contact geweest met de beheerder van het Ilperveld. De politie gaat met pensioen en is nauwelijks toezicht. Voorstel is om zelf een paar duidelijke borden te plaatsen. Met vermelding: vaartuigen Maximaal 6 km  

Verdeling Onderhoud gemeenschappelijk terrein
Margreet Heemskerk 27/29 zegt toe het onderhoud van het stuk grond tussen de brug en nr 30 op zich te nemen. TijnTouber en Dinkie Dabekaussen 20 nemen het tuinonderhoud waar rond de binnenhaven aan zuidpad.

 

Schoonmaakagenda van de toilettengroep

 • April  Arjen Berense            6-8-10
 • Mei   Marleen Engbersen    15
 • Juni  Carla, Roy Carton      1
 • Juli    Margreet Heemskerk  27-29
 • Aug   Peter Pauel                 49-51
 • Sept  Koos Terpstra             12
 • Oct   Victoria Farkas          39

Onderhoudsplan
Arjen Berendse dringt aan op een meerjaren onderhoudsplan met een visie op Bivobo en de voorzitter ondersteunt dit.

Huisvuil afvoer
Nagaan of dit iets goedkoper kan.

Slecht onderhouden terreinen
Een paar tuinen worden bijna nooit gebruikt en dus helemaal niet onderhouden. De vergadering vraagt daar iets aan te doen omdat de wildgroei daar voor buren en de omgeven niet plezierig is. Bestuur zal contact opnemen met de eigenaren.