HUISHOUDELIJK REGELEMENT COÖPERATIE BIVOBO

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Deze huisregels zijn van toepassing op alle leden van de coöperatie, op alle huurders van losse ligplaatsen en op alle gasten die zich op het terrein bevinden.

 • Een ieder dient deze huisregels in acht te nemen en op te volgen.
 • Een ieder dient andermans eigendom en beplanting te respecteren.
 • Een ieder dient andermans rust en privacy te respecteren.
 • Een ieder is aansprakelijk voor de schade die hij of zij, al dan niet opzettelijk, aan of op het terrein (inclusief de percelen) veroorzaakt.

ARTIKEL 2: BEWONING, GASTEN & ONDERHUUR

 • Het perceel en de aanliggende boot mogen alleen gebruikt worden voor recreatiedoeleinden. Permanente bewoning is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan het perceel en/of de boot onder te verhuren.
 • Gasten zijn op het terrein toegestaan. Zij dienen zich te houden aan deze huisregels.
 • De leden zijn verantwoordelijk voor de gedragingen van hun gasten.
 • De leden zijn verantwoordelijk voor schade die door hun gasten wordt veroorzaakt aan en/of op het terrein.

ARTIKEL 3: MILIEU en AFVAL

 • Er mag geen afval op paden of parkeerterrein worden achtergelaten.
 • Er mag geen afval in het water worden gedumpt.
 • Olie, verfresten e.d. mogen niet in het water terechtkomen.
 • Huishoudelijk afval zo veel mogelijk zelf meenemen of deponeren in de afvalcontainer.
 • Grof vuil dient door u zelf te worden afgevoerd.
 • Tuinafval bij voorkeur verwerken op een eigen composthoop of anders afvoeren.
 • Metaalafval wordt apart verzameld.
 • Voor het legen van het chemisch toilet de afstortplaats bij het toiletgebouw gebruiken.
 • Het is niet toegestaan grote hoeveelheden olie of petroleum op het perceel op te slaan. Dit om risico van milieuvervuiling van de grond te verkleinen.
 • Het wordt op prijs gesteld als de leden zo ‘groen en natuurlijk’ mogelijk hun perceel beheren, met respect voor natuur en milieu. Gebruik indien mogelijk geen gif.
 • Het perceel liefst zo min mogelijk verharden met steen en hout.
 • In het voorjaar geen bomen snoeien i.v.m. vogelnesten.
 • Maak zo veel mogelijk een natuurlijke afscheiding van struiken, takken of een heg.

ARTIKEL 4: BEBOUWING

Bestaande situaties van vóór 1998 worden gedoogd. Vanaf november 1998 gelden de volgende regels:

 • Op het perceel is het verboden bebouwing te plaatsen groter dan 2 meter breed, 2 meter lang en 2meter hoog.
 • Bij het aanleggen van een boot dient men aan beide kanten minimaal 1 meter ruimte te houden tot de scheidslijnen tussen de percelen.
 • De boot mag niet hoger zijn dan 2.30 meter vanaf de waterlijn.
 • De breedte van de boot (maximaal 3 meter) moet zodanig zijn dat de doorvaart niet wordt gehinderd.
 • Op het perceel is het verboden caravans e.d. te plaatsen.
 • Bij het perceel mogen niet meer dan twee boten worden aangemeerd.
 • Afbakening: de begrenzing van de percelen ligt vast. Als hulpregel geldt het hart van de bomen die voor 1990 geplant zijn. Bij twijfel beslist het bestuur.
 • Het is niet toegestaan opslagtanks voor olie op het terrein en het perceel te plaatsen.

ARTIKEL 5: PARKEERTERREIN

 • Het parkeerterrein is bestemd voor leden, huurders van een haven ligplaats en hun bezoekers.
 • Het parkeerterrein dient geordend te worden gebruikt. Plaats uw auto aan de kant zodat er zoveel mogelijk auto’s kunnen worden geparkeerd.
 • Houd het gebied rond de helling vrij.
 • Het is niet toegestaan aanhangers, auto’s of campers te stallen of materiaal op te slaan op de parkeerplaats.
 • Er zijn kruiwagens voor algemeen gebruik. Na gebruik droog terugzetten.
 • Stroomgebruik bij het toiletgebouw is alleen incidenteel toegestaan.

ARTIKEL 6: GELUID

 • Vermijd geluidsoverlast.
 • Het gebruik van geluid producerende apparatuur (zoals radio’s, grasmaaiers, boren,schuurmachines e.d.) is alleen toegestaan indien het volume niet storend is voor andere leden.
 • Onderhoud dat veel herrie veroorzaakt, dient – zoveel mogelijk – buiten de vakantieperiode en de weekenden te worden uitgevoerd.

ARTIKEL 7: OVERIGE

 • Bij voorgenomen verkoop van een lidmaatschap (perceel) dient dit eerst te worden aangeboden aan de leden. Dit gaat door middel van een bericht aan het bestuur; deze draagt zorg voor de verdere verspreiding en plaatsing op de website www.bivobo.nl. Drie weken na de mededeling aan de leden kan het lidmaatschap extern worden aangeboden.
 • Alle leden dienen wijziging in hun persoonsgegevens (verhuizingen e.d.) door te geven aan het bestuur.
 • Het is verboden op de paden te rijden met fietsen of brommers.
 • Honden en andere huisdieren zijn alleen toegestaan op het eigen perceel en moeten op parkeerterrein en paden altijd worden aangelijnd.
 • Bij het maken van vuur of BBQ mag de rook niet tot last zijn van andere leden.
 • De toiletten en douches dienen na gebruik schoon te worden achtergelaten

ARTIKEL 8: COMMISSIES

 • Het bestuur kan uit de leden commissies samenstellen.
 • Deze commissies krijgen op voorstel van het bestuur een specifieke bevoegdheid, na goedkeuring van de ledenraad. Deze commissies zijn te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

ARTIKEL 9: ONDERHOUD B0MEN & PADEN

 • Voor het onderhoud van de bomen & paden is een terreincommissie gevormd. Deze commissie bepaalt welke bomen & paden welk soort onderhoud vereisen.
 • Voor kappen van volwassen bomen is een gemeentelijke vergunning nodig. De bomen langs het pad zijn eigendom van Bivobo.
 • Het deel van het pad voor het eigen perceel dient te worden onderhouden door de leden, zulks ter beoordeling van de terreincommissie.-­‐ Houd ongeveer 30-­‐50 cm naast het pad vrij-­‐ Verwijder overhangende takken en struiken
 • Zwaar materieel op het pad is niet toegestaan. De waterleiding ligt onder of naast het pad en verzakking kan lekkages veroorzaken.

ARTIKEL 10: HELLINGEN

 • Voor het uitvoeren van alle hellingactiviteiten is een ‘hellingcommissie’ gevormd.
 • Bij een verzoek tot hellingen moet te allen tijd een aanvraagformulier worden ingevuld.
 • De kosten voor het hellingen worden, op voorstel van de hellingcommissie, jaarlijks vastgesteld door het bestuur.
 • De hellingperiode bedraagt maximaal 14 dagen per boot.
 • Het hellingen is alleen voor leden, behoudens uitzonderingen, zulks ter beoordeling van het bestuur en de hellingcommissie.
 • Het hellingen gebeurt voor risico van de booteigenaar.
 • Bij elke boot moet tijdens het hellingen de eigenaar of diens gemachtigde aanwezig zijn.

ARTIKEL 11: VERHUUR LOSSE LIGPLAATSEN

 • Er zijn een aantal losse ligplaatsen beschikbaar voor verhuur.
 • De huur geschiedt op jaarbasis en is maandelijks opzegbaar door Bivobo.
 • Huurders mogen hun boot alleen op de toegewezen plek aanleggen.
 • Het is de huurders niet toegestaan te overnachten, op de steiger te recreëren, stoeltjes e.d. op de wal neer te zetten of elektra te gebruiken van het toiletgebouw.
 • Huurders dienen instructies van de havenmeester, bestuurs-­‐ en commissieleden direct op tev olgen. De havenmeester, bestuurs-­‐ en commissieleden zijn te allen tijde gerechtigd de bootte verleggen of een andere plaats toe te wijzen.
 • Klachtenregeling van artikel 12 is van toepassing

ARTIKEL 12: KLACHTENREGELING

Er wordt onderscheid gemaakt in vijf soorten klachten:

 1. een klacht die eerder bedoeld is als een aanzet of voorstel tot verbetering.
 2. een klacht die voortkomt uit een gewijzigde situatie met eventueel het verzoek tot herstel.
 3. een klacht over een eenmalige gebeurtenis.
 4. een klacht op grond van herhaaldelijk hinderlijk gedrag of gedrag dat gevaarlijke situaties oplevert.
 5. een klacht omdat er schade is veroorzaakt.

Klachten worden schriftelijk aan het bestuur aangeboden onder vermelding van het soort klacht. Het bestuur kan de klacht in behandeling nemen:

 • Gaat na of de feiten kloppen en hoort zo nodig de betrokken personen.
 • Stelt diegene waartegen de klacht is gericht, op de hoogte van de klacht.
 • Gaat na hoe de klacht kan worden opgelost.
 • Doet een schriftelijke uitspraak over de klacht.Mocht daar aanleiding toe zijn, dan kan een schriftelijke waarschuwing worden gegeven.
  Een tweede waarschuwing betekent een gele kaart. De derde waarschuwing betekent een rode kaart en een geldboete van maximaal € 250 Deze geldboete, plus eventuele inningskosten, moet binnen 30 dagen aan Bivobo worden betaald.
  Na twee waarschuwingen kan het bestuur ook een maatregel nemen om het op te lossen. De kosten daarvan zijn voor rekening van het desbetreffende lid.

Het bestuur kan een klachtencommissie benoemen.

ARTIKEL 13: NIET NAKOMEN VAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Bij herhaaldelijk niet nakomen van regels en bestuursbesluiten zal het bestuur in de algemene ledenraadsvergadering voorstellen over te gaan tot royement, volgens punt 24 van de statuten.
Op dit artikel van het huishoudelijk reglement zijn de artikelen 21, 22, 23 en 24 van de statuten van toepassing.

ARTIKEL 14: WIJZIGINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 • Voorstellen tot wijzigingen in dit huishoudelijk reglement kunnen schriftelijk worden ingediend bij het bestuur, minimaal 2 weken voorafgaand aan de algemene ledenraadvergadering.
 • Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen worden doorgevoerd door een besluit van een algemene ledenraadsvergadering waarin de helft van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd is en waarin het besluit met een meerderheid van ten minste 3/4 van de geldig uitgebrachte stemmen wordt genomen.
 • Indien op de vergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, dient binnen minimaal 2 weken en maximaal 4 weken na de eerste vergadering een extra vergadering te worden uitgeschreven. Ongeacht het aantal aanwezige leden kunnen in deze extra vergadering besluiten worden genomen met 3/4 stemmeerderheid
 • De uitvoering van bovengenoemde besluiten kan alleen dan geschieden wanneer de coöperatie voldoende gelden bezit of heeft gereserveerd voor de uitvoering van dit besluit.

ARTIKEL 15: TOT SLOT

In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Vernieuwd en vastgesteld in de algemene ledenvergadering 2014.