You Are Viewing

AGENDA AVL 2019

AGENDA AVL 2019

Zondag 31 maart, aanvang 15.00 uur 

1- Opening en welkom door onze voorzitter Wijnand Duyvendak

Bestuurswijziging: Eke Hagendoorn neemt afscheid
Voorstel voor 2 nieuwe bestuursleden:
Rudolphine Backer en Gabriele Osburg

Welkom nieuwe leden

2– Goedkeuren notulen ALV 2018
De notulen staan op onze website www.bivobo.nl

3– Goedkeuren jaarrekening 2018
Verslag Kascommissie, bestaande uit:
Otis Reeser, Wouter van der Hoeven en Hans Terhorst
Zodra het financiële jaarverslag beschikbaar is zal het gemaild worden aan de leden

4– Toelichting lopend jaar boekjaar 2019
Goedkeuren financiële begroting 2019

5- Verslag vanuit het bestuur door de voorzitter :

 • oa Havenmeester
 • Terreinbeschrijving
 • Pad verbreden noordzijde
 • Fietsstrook langs parkeerterrein
 • Takken als erfafscheiding, bomen langs pad vrijhouden, broedwal
 • Achterstallig onderhoud op enkele terreinen
 • Japanse knoop
 • Vuilcontainer

6– Verslag terrein- en tuincommissie

7– Verslag van haven en helling
Staat van onderhoud van de helling

8– Wijzing Huishoudelijk reglement artikel 10: Hellingen
Reden van wijzigen is de eventuele aansprakelijkheid van de Bivobo.
Er wordt nu duidelijk gesteld dat de gebruiker verantwoordelijk is.

9- Verslag van de website

10- Rondvraag en afsluiten van de vergadering omstreeks 16.30.

Gezamenlijk nog een drankje en hapje aan de bar.

Einde bijeenkomst 18.00 uur

In Agendapunt 8 gaat het over een wijzing van huishoudelijk Reglement 10 en daarvoor is een gekwalificeerde meerderheid voor nodig van ¾ van de aanwezige stemmen en minimaal 2/3 van de leden moet aanwezigen zijn of via een machtiging.

Daarom graag bij eventuele afzegging iemand machtigen. Je mag mij als secretaris ook machtigen al naar keuze. Graag bericht van eventuele verhindering met vermelding wie er wordt gemachtigd aan:

Freek ten Herkel, secretaris Bivobo
bivobo@ziggo.nl

Goetlijfstraat 120,
2596 RM den Haag

Voorstel Artikel 10: De Helling

De helling is een afgezonderd deel van de parkeerplaats met een lierinstallatie en hellingkar voor vaartuigen tot 9 meter.

 • De helling is beschikbaar alleen voor leden, behoudens uitzonderingen, ter beoordeling van het bestuur. De helling wordt niet commercieel gebruikt.
 • Alvorens de installatie in werking te stellen dient de gebruiker na te gaan of het materiaal in goede conditie verkeert. Mocht er onderhoud nodig zijn dan dient dat eerst aan het bestuur te worden gemeld en worden voorzien. Pas daarna kan er gebruik van worden gemaakt.
 • Het gebruik van de helling gebeurt geheel onder eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.
 • Schade aan de helling of aan derden is voor rekening van de gebruiker.
 • Voor gebruik wordt er een vergoeding gevraagd als bijdrage in de algemene kosten.
 • Kosten voor het gebruik van de helling worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur.
 • De hellingperiode bedraagt max 14 dagen per boot.
 • Er is een groep vrijwilligers die op verzoek behulpzaam kunnen zijn bij gebruik.. Binnen deze groep wordt de hellingagenda bijgehouden. De gebruiker is en blijft de verantwoordelijke.

Alvorens de helling te gebruiken moet het contract waarin bovenstaande is weergegeven worden gelezen en ondertekend. 

Oud ARTIKEL 10: HELLINGEN

Voor het uitvoeren van alle hellingactiviteiten is een ‘hellingcommissie’ gevormd onder leiding van de Hellingmeester

 • Bij een verzoek tot hellingen moet te allen tijd een aanvraagformulier worden ingevuld en het daarna op te stellen contract worden ondertekend
 • De kosten voor het hellingen worden, op voorstel van de hellingmeester, jaarlijks vastgesteld door het bestuur.
 • De hellingperiode bedraagt maximaal 14 dagen per boot.
 • Het hellingen is alleen voor leden, behoudens uitzonderingen, zulks ter beoordeling van het bestuur en de hellingmeester.
 • Het hellingen gebeurt voor risico van de booteigenaar.
 • Bij elke boot moet tijdens het hellingen de eigenaar of diens gemachtigde aanwezig zijn.